MENU

Go语言使用随机数

November 7, 2020 • 默认分类

需要注意,使用 rand.Intn() 之类的函数务必加上:

// 设置随机数种子
rand.Seed(time.Now().Unix())

否则默认的 Seed 种子为 1,将会导致随机数一直不变。

ArchivesQR Code
QR Code for this page
Tipping QR Code